23
มิถุนายน
2567
รายละเอียด
IP 44.221.73.157
ออนไลน์ 5 คน
จำนวนผู้เยียมชม 551,936 คน
 
  • ส่งเสริมด้านอาชีพแก่สตรีและครอบครัว
  • ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมแก่สตรีและครอบครัว
  • ส่งเสริม สนับสนุนการบูรณาการร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่าย และการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการพัฒนาศักยภาพสตรีและครอบครัว
  • พัฒนาระบบบริหารจัดการ
 
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th