25
กันยายน
2566
รายละเอียด
IP 44.192.254.173
ออนไลน์ 7 คน
จำนวนผู้เยียมชม 513,411 คน
  Skip Navigation Linksหน้าแรก > ภาพกิจกรรม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ครั้งที่ 4 )ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัด นนทบุรี)
[ ประกาศวันที่ : 03-07-2023 ]
พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพ หลักสูตร 360 ชั่วโฒง และหลักสูตร 150 ชั่วโมง รุ่นที่ 3 ประจำปี 2566
[ ประกาศวันที่ : 03-07-2023 ]
ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ 5ส. "สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย" เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา (วิสาขบูชา)
[ ประกาศวันที่ : 12-06-2023 ]
กิจกรรมการขับเคลื่อน Learning Center สู่ชุมชน ระยะที่ 2
[ ประกาศวันที่ : 13-03-2023 ]
อบรมระยะสั้น 1 วัน หลักสูตรการทำกิมจิ
[ ประกาศวันที่ : 03-03-2023 ]
กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้าประเวณีในพื้นที่ (ชมรมคบเด็ก...สร้างบ้านอบอุ่น)
[ ประกาศวันที่ : 24-02-2023 ]
ปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบวุฒิบัตรให้แก่นักเรียนโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือ
[ ประกาศวันที่ : 22-02-2023 ]
พิธีปิดการฝึกอบรมวิชาชีพ และมอบวุฒิบัตร แก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตรนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ 60 ชั่วโมง รุ่นที่ 2 ประจำปี 2566
[ ประกาศวันที่ : 21-02-2023 ]
ระชุมคณะทำงานพัฒนาองค์การรายหมวด (PMQA) หมวด 3 การให้ความสำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ครั้งที่ 1/2566
[ ประกาศวันที่ : 21-02-2023 ]
กิจกรรมภาษาต่างประเทศเพื่อการประกอบอาชีพ รุ่นที่ 2/2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2566 (ครั้งที่ 4)
[ ประกาศวันที่ : 21-02-2023 ]
ประชุมผู้ประสานงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (ITA) กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2566
[ ประกาศวันที่ : 21-02-2023 ]
ประชุมตรวจสอบผลสัมฤทธิ์และประสิทธิภาพการดำเนินงาน
[ ประกาศวันที่ : 21-02-2023 ]
จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีไทยวันลอยกระทง ประจำปี 2565 (ปีงบประมาณ 2566)
[ ประกาศวันที่ : 21-11-2022 ]
กิจกรรม “เสริมพลังความคิด พิชิตความตึงเครียด” รุ่นที่ 1/2566
[ ประกาศวันที่ : 26-10-2022 ]
จัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมและฝึกทักษะอาชีพ หลักสูตร 360 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2566
[ ประกาศวันที่ : 18-10-2022 ]
Page 1 of 9 (134 items)Prev[1]23456789Next

 
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th