23
มิถุนายน
2567
รายละเอียด
IP 44.221.73.157
ออนไลน์ 4 คน
จำนวนผู้เยียมชม 551,942 คน
 

     วิสัยทัศน์ : กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

     เป็นองค์กรหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน

     วิสัยทัศน์ : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

      ยกระดับสถานภาพสตรี สร้างครอบครัวเข้มแข็ง บนพื้นฐานของสังคมแห่งสิทธิ โอกาส และความเสมอภาค ลดการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ

     วิสัยทัศน์ : ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี

     ยกระดับคุณภาพชีวิตสตรีและครอบครัว บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วน 
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th