19
ตุลาคม
2564
รายละเอียด
IP 3.238.232.88
ออนไลน์ 6 คน
จำนวนผู้เยียมชม 396,692 คน
  Skip Navigation Links
สถานีพระราชทานเลี้ยง BIKE FOR DAD
ประกาศวันที่ : 25-มกราคม-2559 10:34 AM

 

                              นางสาวนฤมล พงษ์สุภาพ ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง

                     นำคณะข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดเตรียมและให้บริการอาหารปรุงสด ณ สถานีพระราชทาน

                     เลี้ยง ราชตฤณมัยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (สนามม้านางเลิ้ง)

                     กรุงเทพมหานคร บริเวณประตูทางเข้าสนามม้านางเลิ้งประตู ๑ ในนามกระทรวงการพัฒนาสังคม

                     ละความมั่นคงของมนุษย์


                              เพื่อบริการประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อพ่อ "BIKE FOR DAD? เพื่อเฉลิมพระเกียรติ

                     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษา ในวันที่

                     ๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ และเพื่อแสดงความจงรักภักดีกตัญญูกตเวทีต่อพระมหากษัตริย์ ด้วยการร่วมใจ

                     ทดแทนพระคุณต่อพ่อของแผ่นดิน อีกทั้งสร้างความสามัคคีของชาวไทยและต่างชาติ ตลอดจน

                     ส่งเสริมสุขภาพกายและใจที่สดใสแข็งแรง


                               จำนวน ๒๕,๓๙๙ คน ที่เป็นจุดตั้งขบวนจักรยาน F1 F2 F7 และกลุ่ม ๑๐๑ รวมทั้งประชาชน

                     ทั่วไป ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ? ๑๘.๐๐ น. ในวันศุกร์ที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘.

 

                                                  # ...ชมภาพกิจกรรมเพิ่มได้ที่ : facebook ศูนย์ฯ ... #  

หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th