03
ธันวาคม
2566
รายละเอียด
IP 18.205.26.39
ออนไลน์ 7 คน
จำนวนผู้เยียมชม 524,300 คน
  Skip Navigation Links
กิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 120 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2565 (2)
ประกาศวันที่ : 16-มิถุนายน-2565 11:50 AM

วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี กล่าวต้อนรับในกิจกรรมปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกอบรมวิชาชีพหลักสูตร 120 ชั่วโมง รุ่นที่ 2/2565 (2) และอบรมให้ความรู้สิทธิบทบาทหญิงชาย ความเสมอภาคระหว่างเพศ กฏหมายที่เกี่ยวข้องกับสตรีและครอบครัว ทั้งนี้ ได้มีการแนะนำบุคลากร ครูผู้สอนแต่ละแผนก ชี้แจงกฎระเบียบ รวมถึง มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid - 19) เพื่อถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ณ อาคารนันทนาการ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th