25
กันยายน
2566
รายละเอียด
IP 44.192.254.173
ออนไลน์ 7 คน
จำนวนผู้เยียมชม 513,419 คน
  Skip Navigation Links
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ครั้งที่ 4 )ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัด นนทบุรี)
ประกาศวันที่ : 03-กรกฎาคม-2566 10:36 AM

โดยมีนางรุ่งทิวา สุดแดน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธาน ณ ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี
วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 นางสมพิศ ศรีคำแหง ผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อตรวจและประเมินผลมาตรฐานการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว ครั้งที่ 4 )ศูนย์เรียนรู้ฯ จังหวัด นนทบุรี) ร่วมกับคณะกรรมการติดตามและประเมินผลมาตรฐานฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยของความสำเร็จในการดำเนินงานตามมาตรฐานฯ ศึกษาจุดเด่น และจุดที่ต้องพัฒนา รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะ แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัวของศูนย์เรียนรู้ฯ 
หน้าแรก  |   เกี่ยวกับศูนย์ฯ  |   ภาพกิจกรรม  |   ข่าวประชาสัมพันธ์  |   ผลการดำเนินงาน  |   ติดต่อสอบถาม   |  
ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลาง จังหวัดนนทบุรี จัดตั้งขึ้น ตามมติ ครม.เมื่อวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๓๑ บนพื้นที่ ๑๗ ไร่ ๓ งาน ๓๖ ตารางวา
เลขที่ ๗๘/๓ หมู่ ๑ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ๑๑๑๒๐ โทรศัพท์ ๐ ๒๙๖๑ ๑๘๘๒ โทรสาร ๐ ๒๕๘๓ ๘๓๕๐ | E-mail : women.trainingcenter@gmail.com,vtcw@hotmail.co.th